persian english club

چرا هرچی گرامر میخونم بازم حرف زدنم راه نمیفته؟

گرامر خوندن یعنی فکرکردن راجع به زبان. شما باید با زبان فکر کنی. زبان وسیله ست نه هدف. اصلا واسه حرف زدن نیازی به گرامر خوندن نیست. شما چی فکر میکنی؟